Inschrijven

Voorwaarden

Aanmelding en inschrijving
De inschrijving vindt plaats door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving die daarmee bindend is en een factuur. ¡Hablamos!-Spaans behoudt zich het recht voor een cursus voor aanvang te annuleren. In dat geval is de cursist geen kosten verschuldigd.

Betaling cursusgeld
De  factuur dient binnen twee weken te zijn voldaan en  en uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de cursus (o.v.v. factuurnummer) op gironummer NL84 INGB 075 469 80 84 t.n.v. M.M. Veldkamp, Arnhem. Inschrijving gaat in volgorde van betaling. Indien de cursist zich in de week vóór aanvang van de lessen nog inschrijft dient het geld op de dag van aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven op eerdergenoemde rekening. Bij wanbetaling komen naast administratiekosten à €10,- ook extra kosten (als incassokosten) voor rekening van de cursist.

Doorgang cursussen
Bij de groepssamenstelling gaan we uit van een minimum aantal cursisten van zes deelnemers per groep. Als dit minimumaantal niet gehaald wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de cursus niet doorgaat. Wij streven ernaar u uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de cursus hiervan op de hoogte te brengen via de mail of per telefoon. In dat geval is de cursist geen kosten verschuldigd en wordt het betaalde bedrag binnen twee weken gerestitueerd.

Restitutie van lesgeld
Zodra de cursus is begonnen, is annulering van de cursus en restitutie van het betaalde lesgeld niet meer mogelijk. Bij bijzondere omstandigheden zal ¡Hablamos!-Spaans de mogelijkheid bekijken om in een later stadium de afgebroken cursus alsnog af te ronden. De cursus kan in dat geval slechts één keer worden opgeschoven waarna het recht op de cursus komt te vervallen. Gemiste groepslessen kunnen, indien er een groep op hetzelfde niveau is, bij een andere les worden ingehaald.

Annuleringsregeling
Tot uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de cursus kunt u deze kosteloos annuleren. Dit dient per aangetekende brief te gebeuren. Deze dient minimaal 7 werkdagen voor aanvang van de cursus in ons bezit te zijn. Daarna worden er administratiekosten in rekening gebracht: te weten een derde van het totaal verschuldigde bedrag. Annulering dient per aangetekende brief te gebeuren. De rest van het reeds betaalde cursusgeld wordt binnen 2 weken teruggestort. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen c.q. beëindigen van de cursus.

Aansprakelijkheid
¡Hablamos!-Spaans is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de lessen.

Privélessen
• de lesdata en -tijden worden tijdens de eerste les of de intake afgesproken
• de cursisten kunnen na vaststelling van de definitieve lesdata maximaal 2 lessen annuleren
• voor annulering van een les dient men de docente 24 uur van tevoren in kennis te stellen
• bij te laat afzeggen vervalt de les
• in overleg kunnen de lesdata verschoven worden indien dit minimaal een week van tevoren wordt afgesproken. De betaalde lessen blijven maximaal een jaar geldig

Klachtenregeling
Hoewel wij ernaar streven op vakkundige wijze les te geven, kan het zijn dat u toch niet tevreden bent. Wilt u daarover klagen, dan is dat mogelijk. Wij stellen het op prijs als u een eventuele klacht direct bij de docente meldt. Op deze manier kan er eerst binnen het bedrijf naar een oplossing gezocht worden. Lukt dit niet, dan kunt u gebruik maken van een externe klachtenregeling. Er geldt voor zowel de interne als de externe klachtenprocedure een geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke gegevens voor alle betrokkenen.